Stadgar

Stadgar presenterade vid föreningens årsmöte 2023-05-26.

§ 1 Namn
Föreningens namn är Köla Fotoklubb.
Organisationsnummer 802515-6269

§ 2 Ändamål
Föreningens ändamål är att utveckla och främja den fotografiska konsten, samt genom fotografisk bild bevara kulturen i kommunen, liksom att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid åt föreningens medlemmar i alla åldrar.

§ 3 Förbundstillhörighet
Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi.

§ 4 Säte
Föreningen skall ha sitt säte i Eda kommun.

§ 5 Föreningens angelägenheter
Föreningens angelägenheter hanteras av en styrelse bestående av ordförande och minst 4 st ordinarie styrelseledamöter.

§ 6 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsen utsedda personer.

§ 7 Medlemskap
Den som delar föreningens målsättning, samt är beredd att följa dess stadgar, är välkommen att bli medlem i föreningen.

§ 8 Möten och årsmöten
• Föreningen har, utöver årsmötet, minst 2 styrelsemöten årligen, eller när styrelsen anser det erforderligt.
• Kallelse till styrelsemöte och årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 1 vecka före mötet.
• Föreningen träffas i regel 1 gång i månaden under tiden september t.o.m. maj.

 

 

§ 9 Extra årsmöte
Kallelse till extra årsmöte kan ske på styrelsens förslag eller om minst en femtedel (1/5) av föreningens medlemmar påkallar detta.
Extra årsmöte får endast behandla den eller de frågor som föranlett dess kallande. Finner revisorerna vid sin löpande granskning skäl att kalla till extra årsmöte skall revisorerna uppmana styrelsen att så göra. Har styrelsen inte inom 14 dagar följt revisorernas uppmaning har revisor rätt att själva kalla till extra årsmöte.

§ 10 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmötet som skall hållas före maj månads utgång, skall följande ärenden behandlas:
§1 Mötets öppnande.
§2 Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
§3 Fråga om dagordningen kan godkännas.
§4 Val av ordförande för mötet.
§5 Val av sekreterare för mötet.
§6 Val av två justerare för årsmötesprotokollet.
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse.
§8 Kassören rapport.
§9 Revisionsberättelse.
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§11 Val av styrelse:
Val av ordförande för en tid av två år.
Val av vice ordförande, kassör och sekreterare för en tid av två år.
Val av ytterligare ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år.
§12 Klubbens almanacka för nästkommande år.
§13 Val av utskott.
a) Materialförvaltare
b) Inköpsansvarig
c) Ansvariga för gamla bilder
d) Ansvarig för Panorama
e) Arbete med almanacka, sammankallande
f) Bildbedömning av insända bilder från andra fotoklubbars tävlingar, sammankallande
g) Utbildningsansvarig
h) Klubbtävlingsansvarig
§14 Val av revisor för en tid av 1 år.
§15 Val av valberedning.
§16 Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
§17 Rapporter.
§18 Övriga frågor.
§19 Mötets avslutande.

 

 

 


§ 11 Styrelsen
• Styrelsens möten ska protokollföras.
Protokoll justeras av ordföranden och vald justerare.
• Kallelse till styrelsemöte skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka före mötet.
• Utöver kallelsen skall föredragningslista och nödiga handlingar biläggas.
• Styrelsen sammanträder minst 2 gånger årligen eller när så erfordras.
• Styrelsen är beslutsmässig då hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
• Styrelsen skall närvara vid årsmöte.

§ 12 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är 1/1 - 31/12 för klubbens räkenskaper.
Dessa skall i god tid före årsmötet överlämnas till revisor för granskning.

§ 13 Föreningsbeslut
För föreningsbeslut krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. Den som erlagt gällande medlemsavgift har rätt att delta med en (1) röst.
Vid personval skall sluten omröstning ske om någon så begär.

§ 14 Medlemsavgift
Medlemsavgift för kommande verksamhetsår ska betalas vid årets början dock senast 31 mars.
Nya medlemmar betalar avgiften vid inträdet.
Vid inträde efter den 1/9 betalas reducerad medlemsavgift enligt årsmötesbeslut.

§ 15 Ändring av stadgar
I fråga om ändring av dessa stadgar krävs beslut med minst 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte.

§ 16 Föreningens upplösning
Skulle fråga om föreningens upplösning uppstå skall föreningens medlemmar meddelas. Beslut om upplösning skall fattas vid två på varandra följande möten, varvid då krävs en majoritet av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Vid beslut om föreningens upplösning skall dess tillgångar fördelas enligt förmånsrätt. Uppkommer därefter överskott skall detta tillfalla en eller flera välgörenhetsorganisationer enligt majoritetsbeslut.
Beslut om tillgångarnas fördelning skall fattas samtidigt med beslut om föreningens upplösning.


- Stadgar antagna vid årsmötet 2023.05.26


Empori CMS