Årsmötesprotokoll

KÖLA FOTOKLUBB

Årsmöte 26 maj 2023
Åmotfors Folkets Hus

§1 Mötets öppnande
Öppnades av Mona Guttke som hälsade alla välkomna.
§2 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Mötet godkände kallelsen.
§3 Godkännande av dagordning
Mötet godkände föreslagen dagordning.
§4 Val av ordförande för mötet
Mona Guttke valdes.
§5 Val av sekreterare för mötet
Sven Bengtsson valdes.
§6 Val av två justerare för årsmötesprotokollet
Michael Sandberg och Jahn Axelsson valdes.
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Sven läste upp verksamhetsberättelsen som redovisar många aktiviteter under året.
Ligger som bilaga till protokollet.
§8 Kassörens rapport
Rapport om klubbens ekonomiska ställning som visar på en fortsatt god ekonomi.
Vid årsskiftet 2021/2022 var klubbens kassa 29.369,58 :- och vid årsskiftet 2022/2023 hade kassan ökat till 35.018,40 :- vilket innebär ett plusresultat på 5.648,82 :- för 2022.

Köla Fotoklubb har för närvarande 53 personer betalat medlemsavgift.
§9 Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2022.01.01 till 2022.12.31 lästes upp och revisor Lars-Eric Börjesson föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.
§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet beviljades av mötet.

§11 Val av styrelse
Följande valdes:
Ordförande - Mona Guttke ( Valdes på 2 år )
Vice ordförande - Lasse Forsberg ( 1 år kvar, valdes på 2 år 2022 )
Kassör - Eva Klingenberg ( 1 år kvar, valdes på 2 år 2022 )
Sekreterare - Sven Bengtsson ( 1 år kvar, valdes på 2 år 2022 )
Övriga - Inger Sjöblom ( 1 år kvar, valdes på 2 år 2022 )
Jahn Axelsson ( Valdes på 2 år )
Reidar Persson ( Valdes på 2 år )
Steinar Johansen ( Valdes på 2 år )
Krister Gustafsson ( Valdes på 2 år )

Firmatecknare: Beslut att Mona Guttke och Eva Klingenberg enskilt får teckna firman för styrelsens räkning.

§12 Klubbens almanacka för nästkommande år
Mötet beslutar att ge ut almanackan Eda Kalendern för 2024
Till ansvarig för almanackan valdes Inger Sjöblom
§13 Val av utskott
a) Till materialförvaltare valdes: Jahn Axelsson

b) Till inköpsansvarig valdes: Eva Klingenberg

c) Till ansvarig för ”gamla bilder” valdes: Jahn Axelsson

d) Till ansvarig för ”Panorama” valdes: Krister Gustafsson

e) Arbete med almanacka,
Som sammankallande valdes: Inger Sjöblom

g) Bildbedömning av insända bilder från andra fotoklubbars tävlingar
Som sammankallande valdes: Mona Guttke

h) Till utbildningsansvarig valdes: Lasse Forsberg

i) Till klubbtävlingsansvarig valdes: Mona Guttke

§14 Val av revisor för en tid av 1 år
Lars-Erik Börjesson valdes

§15 Valberedning
Kjell Olsson och Sven-Åke Nikkanen valdes

§16 Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Mötet beslutade om avgift på 150 :-
För nya medlemmar som kommer in under hösten beslutades om reducerad avgift på 50 :-

§17 Rapporter
Refererar till noteringar i årsberättelsen.

§18 Övriga frågor
Styrelsen presenterade förslag på nya stadgar för klubben
Mötet godkände förslaget

Beslut att höja avgiften för fikat på klubbens möten från 30 till 40 :-

Mona ber om förslag på bildvisare, motton, utflykter m.m.

Kommande aktiviteter:
- Utflykt till Lenungshammar 28 maj
- Utflykt till Dyrön i Bohuslän 10-11 juni
- Utflykt till Boda ängar i Skillingmark, datum enligt senare info

§19 Avslutning
Mona förklarade årsmötet avslutat.

Noteringar i marginalen efter den formella delen:

♦ Fantastisk bildvisning av Tommy Johansson från Charlottenberg. Han har bilder av högsta proffsklass och hade med bilder från sin senaste resa till Patagonien.
Mycket bra och vi är enormt tacksamma över att Tommy kommer till oss i klubben.

♦ En god middag serverades med mat från damerna på Åmotfors FH. Stort tack!

♦ Utdelning av priser till vinnarna i alla månadstävlingar.

♦ Utdelning av priser i klubbmästerskapens två klasser.
Klubbmästare svart-vitt: Krister Gustafsson
Klubbmästare färg: Steinar Johansen

Övriga placeringar redovisas i Panorama och på klubbens hemsida, www.uppleveda.se/kolafotoklubb----------------------------------------- -----------------------------------------
Mona Guttke Sven Bengtsson
Ordförande Sekreterare


------------------------------------------- ------------------------------------------
Mikael Sandberg Jahn Axelsson Justerare Justerare

Empori CMS