Stadgar för Järnskogs Hembygdsförening

Antagna vid ordinarie årsstämma 13/3 och extra stämma 16/4 2005.
Och ändrade genom likalydande beslut vid årsstämma 1/3 2009 och 21/3 2010 så att styrelsen från att ursprungligen bestå av 7 ledamöter och två ersättare enligt de nya besluten skall bestå av minst 7 ledamöter och minst 2 ersättare. 

§ 1 Föreningens namn är Järnskogs Hembygdsförening

§ 2 Järnskogs Hembygdsförening är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med uppgift att väcka, underhålla och utbreda intresset för hembygdskultur inom Järnskog och föra kulturarvet vidare till kommande generationer samt bevara sammanhang mellan det förgångna och framtiden.

Föreningen vill bl.a.

  • visa seder och bruk från bygden samt dokumentera, bevara föremål och i förekommande fall byggnader 
  • ordna utställningar
  • arrangera studieresor och utställningsbesök för medlemmarna 
  • ordna föreläsningar samt främja studieverksamhet i kulturella frågor 
  • anordna lotterier m.m. 
  • styrelsen äger besluta att bjuda in allmänheten till speciella utåtriktade arrangemang

§ 3 Medlemskap
Varje enskild person med intresse att verka för föreningens målsättning kan bli medlem
Varje medlem äger en röst
Uteslutning av medlem beslutas på ordinarie föreningsstämma

§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställes årligen av föreningsstämman.

§ 5 Föreningsstämma och styrelse
Föreningens beslutande organ är föreningsstämman, och styrelsen. Ordinarie föreningsstämman (årsmöte) utser styrelse, bestående av minst 7 (sju) ordinarie ledamöter samt minst 2 ersättare. Ej tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt.
Ordförandens röst är utslagsgivande.
En strävan ska vara att få olika intressegrupper representerade i styrelsen. Mandattiden för ordförande är ett år och för övriga ledamöter och ersättare två år. Mandattiden är rullande. Ordförande utses av ordinarie föreningsstämma. 
Övriga poster utses inom styrelsen.
Föreningens löpande ärenden handhas av styrelsen eller på dess uppdrag av ett verkställande utskott som tillsätts av styrelsen utom eller inom sig.

Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen utser.
Styrelsen är beslutsmässig då — efter kallelse till samtliga ledamöter — minst fem av dessa eller deras ersättare är närvarande. 1 undantagsfall kan styrelsemöte ske som telefonsammanträde.

Årsmötet utser två revisorer jämte ersättare. 

Sakfrågor inom styrelsen, föreningsmöte och stämma avgörs genom öppen röstning.
Vid personval, öppen röstning såvida inte någon röstberättigad annat begär.
Protokoll skall föras vid styrelsens och stämmornas/medlemsmötenas sammanträden.

§ 6 Tidpunkt för ordinarie föreningsstämma (årsmöte).

Ska äga rum senast den 31 mars, kallelse två veckor före mötet. Annons i på orten allmänt spridd tidning, samt genom anslag på lämplig tavla i tätorten.

§ 7 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår

§ 8 Förvaltning av donationsmedel
Såvida inte annat förordnats, äger styrelsen att besluta om hur hela avkastningen ska användas till ändamål som främjar föreningens syfte.

§ 9 Stadgeändringar
Beslutas av ordinarie föreningsstämma och ytterligare en föreningsstämma, tidigast en månad därefter.

§ 10 Fördelning av tillgångar vid föreningens upphörande
Om föreningen upphör ska tillgångarna fördelas på områden med liknande inriktning som Järnskogs Hembygdsförening. Beslut om fördelningen fattas av två på varandra följande ordinarie årsstämmor.

montage.png

Empori CMS