Stadgar 

Stadgar för  Hembygdsföreningen Köla Stämma  

Bildad: 1939

Antagna vid ordinarie årsmöte 2023-05-23

Ersätter helt stadgar antagna 1972-04-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 • 1 Namn, verksamhetsområde
 • 2 Hembygdsrörelsens grundsyn
 • 3 Hembygdsrörelsens ändamål
 • 4 Hembygdsföreningens organisation
 • 5 Medlemsmöten
 • 6 Medlemskap
 • 7 Avgifter
 • 8 Lokalt samarbete
 • 9 Ordinarie årsmöte
 • 10 Extra årsmöte
 • 11 Hembygdsföreningens styrelse
 • 12 Räkenskaper och revision
 • 13 Stadgeändring
 • 14 Upplösning

 

 • Namn, verksamhetsområde

Föreningens namn skall vara Hembygdsföreningen Köla Stämma och som symbol skall användas det vapen som år 1957 stadfästes för Köla Kommun.
Hembygdsföreningen Köla Stämma, nedan kallad Föreningen, är en allmännyttig, ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhetsområde utgörs av att värna om kulturella och materiella värden och organiserar föreningar och människor med intressen som sammanfaller med vad som anges i §2 och §3 i dessa stadgar. Hembygdsföreningen Köla Stämma är Sveriges hembygdsförbunds lokala organ.  

 • Hembygdsrörelsens grundsyn

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet, glädje och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.  

 • 3  Hembygdsrörelsens ändamål

Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Hembygdsföreningen skall i detta syfte arbeta för:

 • Att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
 • Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.
 • Att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället.
 • Att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.  
 • Hembygdsföreningens organisation

4:1 Föreningen består av röstberättigade medlemmar och stödjande medlemmar som är intresserade av att på olika sätt stödja föreningens arbete och främja hembygdsarbetet.

4:2 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ

4:3 Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa årsmöte.

4:4 Föreningens räkenskapsår skall utgöras av kalenderår.  

 • Medlemsmöten

Som ett inslag i föreningens verksamhet kan anordnas möten som behandlar angelägna frågor och som kan vara vägledande för styrelsens avgörande.   

 • Medlemskap

6:1 Person som delar de under §2 angivna värderingar och vill bli medlem registreras utan särskild ansökan efter det att medlemsavgiften betalats. Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i fall där person inte delar föreningens grundsyn.

6:2 Fysisk eller juridisk person som vill stödja hembygdsarbetet genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt, kan av styrelsen anslutas som stödjande medlem.

6:3 Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse.  

 • Avgifter

Avgifter för medlemmar och stödjande medlemmar beslutas av ordinarie årsmöte.  

 • Lokalt samarbete

Föreningen kan efter styrelsens beslut inträda som medlem i sådana lokala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med föreningens eller gagnar dess sak.

 

 • Ordinarie årsmöte

9:1 Årsmöte med föreningen ska hållas senast under april månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

9:2 Årsmötet består av föreningens medlemmar. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslag- och yttranderätt. Ledamöterna i föreningens styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9:3 Stödjande medlem har yttranderätt men ej rösträtt.

9:4 Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

9:5 Kallelse till årsmöte delges medlemmarna senast två veckor före mötet.

9:6 Medlem, som så begär, ska senast en vecka före årsmötet få tillgång till årsmöteshandlingarna.

9:7 Vid särskilda eller extraordinära händelser där regeringen eller annan myndighet har fattat beslut som hindrar att årsmötet genomförs innanför stadgeenlig tid kan styrelsen besluta att årsmötet genomförs digitalt, utomhus eller flyttas fram till en senare tidpunkt. Syftet med regeringens/myndighetens beslut kan exempelvis vara att förhindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.

Årsmöten skall inte flyttas längre fram i tiden än vad som är nödvändigt med hänsyn till den uppkomna händelsen och vad som regleras i stadgarna för kallelse.

Om ett årsmöte genomförs på något alternativt sätt är det nödvändigt att beakta att alla röstberättigade ges möjlighet att följa mötet i realtid, delta i debatten, komma med förslag och yrkanden samt rösta.

Föreningens medlemmar måste tydligt informeras om situationen och beslutet.

Den vid tillfället valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet.

 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 2. Val av årsmötesfunktionärer:

- Mötesordförande

- Mötessekreterare

- Två protokolljusterare tillika rösträknare

 1. Fastställande av dagordning
 2. Årsredovisning

- Verksamhetsberättelsen

- Bokslut

- Fastställande av resultat- och balansräkningarna

- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

 1. Fastställande av arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt andra ersättningar.
 2. Val av:

- Ordförande för nästkommande verksamhetsår - Ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren - Ersättare för de nästkommande två verksamhetsåren - Två revisorer för nästkommande verksamhetsår - En ersättare för revisorerna för nästkommande verksamhetsår - Valberedning om högst tre personer, varav en sammankallande

 1. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag.
 2. Fastställande av avgifter till föreningen.
 3. Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det framförliggande räkenskapsåret  

9:8 Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens styrelse tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över motionerna. I yttrandet ska finnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.  

9:9 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal sker lottning. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.  

 • 10 Extra årsmöte

10:1 Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det angeläget eller när minst 10 procent av föreningens medlemmar begär det i skrivelse till föreningens ordförande.

10:2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst tio dagar före mötets hållande.

10:3 Extra årsmöte kan endast besluta i de ärenden som upptagits på den dagordning som tillställts medlemmarna i samband med kallelsen.

10:4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

 

 • 11  Hembygdsföreningens styrelse

11:1 Mellan årsmötena är styrelsen föreningens högsta beslutande organ.

11:2 Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars ändamålsparagraf och årsmötets beslut.

11.3 Föreningens styrelse ska förelägga ordinarie årsmöte förslag till verksamhetsplan och budget, minst för framförliggande räkenskapsår.

Föreningens styrelse ska vidare för årsmötet framlägga sådana övriga förslag som är av betydelse för föreningens verksamhet.

11:4 Föreningens styrelse har sitt säte där kansliet är beläget annars där ordföranden är bosatt.

11:5 Föreningens styrelse ska bestå av nio ordinarie ledamöter, nämligen ordföranden och åtta övriga ledamöter samt 5 ersättare, vilka samtliga väljs av föreningens årsmöte. Udda antal ledamöter eftersträvas.

Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vid vartannat årsmöte.

11:6 Föreningens styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande, sekreterare och kassör.

11:7 Anställd av föreningen kan inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i föreningens styrelse.

11:8 Den eller de ledamöter av styrelsen som förvägras ansvarsfrihet av föreningens årsmöte kan inte omväljas.

11:9 Föreningens styrelse sammanträder enligt en av styrelsen fastställd sammanträdesplan, dock minst fyra gånger per verksamhetsår. Sammanträden kan hållas genom digitalt deltagande om så krävs.

Sammanträde skall alltid hållas när ordförande eller minst hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.

Kallelse till sammanträde ska ske senast en vecka i förväg. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter, ordinarie eller ersättare, är närvarande och deltar i beslutet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.

11:10 Föreningens firma tecknas av styrelsen utsedda två personer, gemensamt eller var för sig.

11:11 Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och som faller under tryckfrihetsförordningen, är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse.

11:12 Styrelsen ålägges det närmaste ansvaret för föreningens fastigheter, byggnader, inventarier, arkivalier och andra tillgångar.

11:13 Styrelsen kan utse kommittéer och/eller arbetsgrupper vilka tilldelas lämpliga ansvarsområden inom föreningens verksamhet. En medlem i varje sådan kommitté eller arbetsgrupp tilldelas ansvarar för att rapportera om deras arbete till styrelsens ordförande eller vid inbjudan till styrelsemöte.   

 

 • 12 Räkenskaper och revision

12:1 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår.

12:2 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid årsmöte två revisorer och en ersättare för dessa.

12:3 Styrelsen ska senast fyra veckor före årsmötet till revisorerna överlämna uppgift om föreningens ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

12:4 Revisorerna skall fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast två veckor före årsmöte till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.

 

 • 13 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande medlemsmöten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Kallelse till det senare mötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första mötet föreligger.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

 • 14  Upplösning

14:1 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag och att detta förslag vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid vartdera årsmötet ska minst tre fjärdedelar av de röstberättigade närvarande godkänna beslutet. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

14:2 Är föreningens upplösning beslutad, ska dess tillgångar eller skulder överlämnas till den organisation årsmötet beslutar om.

Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.

Empori CMS