Eda Brukshandel

Brukshandelns ursprungliga uppgift var att förmedla de allra nödvändigaste varorna till glasbrukets anställda. Denna varuförmedling var en del av kontorets arbetsuppgifter, och det finns ingen särskild bokföring för denna verksamhet under de första åren på 1840-talet.

Skråordningen upphävdes 1846 och handeln på landsbygden fick friare former. Eda Bruks Bolag skaffade sig privilegier på lanthandel och brukshandeln fick en självständigare ställning.

Åren 1848 - 1850 arrenderade Sara Margareta Lampa handelsrättigeheterna och affärsverksamheten flyttades över till Lamperud. I oktober 1850 flyttade brukshandeln in i de nybyggda lokalerna i herrgårdens östra flygel, som inretts speciellt för detta ändamål. Dessa lokaler har sedan dess oavbrutet använts av brukshandeln.

Handelsrättigheterna övertogs 1863 av B. A. Örnberg, som också var delägare i glasbruket.

Åren gick och inga större förändringar skedde förrän andra världskriget bröt ut 1939 och man man blev tvungen att använda ransoneringskort på grund av vårt lands varubrist.

År 1949 tillsattes en föreståndare för Eda Brukshandel vid namn Eric Nilsson, även kallad "Eric på Bua". Han blir 1948 hälftenägare av AB Eda Brukshandel, och 1959 köper han resterande aktier med hus och tillhörande mark.

Eda Brukshandel eller "Bua" beslutade att avsluta och lägga ner sin verksamhet hösten 2005.

Därmed gick Sveriges äldsta affär i graven och en epok på 150 år avslutades.

Empori CMS