Årsmöten för Järnskogs Hembygdsförening

Årsmötesprotokoll, Järnskogs Hembygdsförening, 2016-03-20.

 

§1.                 Föreningens vice ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet för öppnat. Årsmötet inleddes med en tyst minut för under året bortgångna medlemmar.

§2.                 Till ordförande för mötet utsågs Carl-Olov Sjöstedt.

§3.                 Till sekreterare för mötet utsågs Thorbjörn Johansson.

§4.                 Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och samtidigt agera som rösträknare utsågs Nils-Harry Andersson och Kermith Myrvold

§5.                 Framlagd dagordning för mötet godkändes.

§6                  Kallelsen till mötet godkändes.

§7.                 Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs muntligt utan några frågor eller kommentarer. Kunde därmed anses som föredragen och läggas till handlingarna i föreliggande form.

§8.                 Revisionsrapporten lästes upp av Christina Öster i frånvaro av valda revisorer med förslag på full ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare.

§9.                 Föreningens resultat och balansräkning utgjorde del av årsmöteshandlingarna och föredrogs i frånvaro av Trude Magnusson av Christina Öster. Årsmötet fastställer föredragen resultat och balansräkning i föreliggande form.

§10.               Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet.

§11                Val av ordinarie styrelseledamöter och suppleanter:

                      Ordinarie styrelseledamöter.

  • ·         Carl-Olov Sjöstedt, Anders Överby och Gunnar Bryngelsson kvarstår på ett (1) år.
  • ·         Emma Johansson och Christina Mörland nyval på två (2) år.
  • ·         Thorbjörn Johansson omval ett (1) år.
  • ·         En plats i styrelsen lämnades vakant.

 

Suppleanter:

  • ·         Christina Öster och Kermith Myrvold nyval på ett (1) år.
  • ·         Curt Nilsson kvarstår på ett (1) år

§12.              Till föreningens ordförande med en mandattid på ett (1) år utsågs Carl-Olov Sjöstedt.

§13.               Som ordinarie revisorer för föreningen utsågs Stefan Halvarsson och Gunnar Eriksson med Ola Dahlström och Bertil Gustafsson som suppleanter.

§14.               Till museiansvarig inom föreningen utsågs Kermith Myrvold. Till att ingå i museikommitté med ansvar för museiverksamheten inom föreningen utsågs tillsammans med Kermith Myrvold (sammankallande), Olle Henriksson och Thor Eriksson.

§15.               Att ingå i föreningens programkommitté utsågs Anders Överby (sammankallande), Inez Hjalmarsson, Anita Keller och Emma Johansson.

§16.               Till att ingå i valberedningen valdes Nils-Erik Åhlander (sammankallande) och Nils-Harry Andersson. Valberedningen inbjuds till styrelsemöte under hösten.

§17.               Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till oförändrat 100:- per medlem.

§18.               Styrelsens verksamhetsplan för 2016 utgjorde del av årsmötesförhandlingarna och föredrogs av sekreterare och Anders Överby vad gäller sommarprogram.  Öppethållande av serveringen lika föregående år med hjälp av ideella insatser där alla är hjärtligt välkomna att ställa upp. Årsmötet beslutar att fastställa framlagd verksamhetsplan i föreliggande form.  

§19.               På styrelsens förslag tas frågan om införskaffande av nytt kassaregister upp med möjlighet för kortbetalning i serveringen. Efter närmare redogörelse beslutar årsmötet enligt framlagt förslag och ger styrelsen i uppdrag att införskaffa i samarbete med Trude.

§20.               Övriga frågor:

                      Nils-Harry informerade årsmötet om det pågående arbetet med ljudsättning av hembygdsfilmen med framförd förhoppning om att det skall bli tid över för att få detta klart.

                      Valberedningen framförde önskemål om att avgående i styrelsen skall meddela detta till valberedningen i god tid före årsmötet.

                      Ordföranden avtackade Kermith Myrvold och Christina Öster som avgående ordinarie i styrelsen med bukett tulpaner.

 §21.              Ordföranden förklarade årsmötet för avslutat, varvid mötesdeltagarna övergick till att inta ”äftassval” och social samvaro i största allmänhet.

 

Vid protokollet:

……………………………………                            ……………………………………...

Thorbjörn Johansson (sekreterare)                                 Carl-Olov Sjöstedt (ordförande)

 

Justeras:

……………………………………                               …………………………………..    Kermith Myrvold                                             Nils-Harry Andersson

Årsmötet 2017:

Länk. Klicka Här

montage.png

  

Managed by WebDoc